• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest:

Dane rejestrowe: JAKATO IZBA sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach: ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752285; kapitał zakładowy w wysokości: 90.000 zł.; NIP: 9542797502; REGON: 381522105

Dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice
 • adres e-mail: biuro@jakatoizba.pl
 • tel: +48791072292

(dalej zwany „Sprzedawcą.”)

 

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu JAKATO IZBA:

Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:
 • RODO;
 • krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawy o Prawo Telekomunikacyjne.

 

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

 1. Dane osobowe podane w procesie Rejestracji w postaci: adres e-mail – dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy Stronami. Podstawa prawna:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 2. Dane osobowe podane w procesie składania Zamówienia w postaci: adres e-mail, nazwa firmy, imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, ulica i nr domu, telefon – dane niezbędne do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz obsługi reklamacji. Podstawa prawna:
 3. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 5. Dane osobowe podane w procesie zapisu na Newsletter w postaci: adres e-mail – dane niezbędne ro realizacji zamówionej Usługi. Podstawa prawna:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 6. Dane osobowe podane zawierające informacje o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji kierowanej do Sprzedawcy – w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego ze Sprzedawcą oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Sprzedawcy lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:
 8. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;
 9. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 10. Dane osobowe podane lub udostępnione przez osoby korzystające z Fanpage Sklepu na portalu Facebook oraz podane przez osoby w ramach korzystania z funkcjonalności Messenger. Podstawa prawna:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę
 11. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać Sklep. Informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Sklepu dostarczane są przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Podstawa prawna:
 12. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
 
Okres przechowywania danych osobowych:
 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres, w którym Klient może wystąpić do Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 2. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.
 
Odbiorcy danych:
Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia i obsługi Sklepu oraz świadczenia Usług. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług:
 • dostawcy hostingu Sklepu: … – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze  
 • dostawcy hostingu poczty e-mail: …
 • kurierzy, księgowi, prawnicy, oraz inni podprocesorzy, na zasadach opisanych w klauzuli powierzenia przetwarzania danych, jaka zawarta jest w Regulaminie. Sprzedawca oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich:
Sprzedawca informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE), odnosi się to dostawców usług w zakresie hostingu kopii bezpieczeństwa Danych Klienta. Sprzedawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Sprzedawca będzie korzystał z usług dostawców gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, co znajdzie potwierdzenie w deklaracjach dostawców w zakresie poszanowania prywatności i praw wynikających z RODO lub będzie potwierdzone standardowymi klauzulami umownymi lub innymi decyzjami Komisji Europejskiej
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Sprzedawca nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 
Twoje prawa:
Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Sprzedawcy sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują Klientowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.
 
Prawo wniesienia skargi do organu:
Sprzedawca informuje, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
W celu prawidłowego działania Sklepu, wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.
 
Klient może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Każdy Klient może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 
Sprzedawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
 • Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
 • Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 
Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
 1. Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 2. Cookies zewnętrzne:
  • Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Sprzedawca opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.
 
Sprzedawca korzysta z analitycznych plików cookies po to, aby ulepszyć funkcjonowanie strony oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych.
 
Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 
Użytkownik może zablokować przetwarzanie danych przez Google w ramach usługi Google Analitycs instalując wtyczkę do przeglądarki, która blokuje tę usługę. Wtyczka dostępna jest po adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Zmiany polityki prywatności:
Sprzedawca uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.